loading . . .
Search for tracks, artists, albums

Quick links

My library
artist page

NLO

Sofia, Bulgaria (1996 -2004) Club UFO ( Bulgarian: Клуб НЛО, Klub NLO) was a popular Bulgarian comedy broadcast produced by the Bulgarian National Television (BNT) between 1996 and 2004. It emerged at the settings of the film "Orchestra without a name" as a project of the four leading actors: Velko Kanev, Georgi Mamalev, Pavel Poppandov and Katerina Euro in 1981. They founded the NLO stand up comedy/music collective in 1983 and enjoyed a huge success. Thirteen years later, in 1996, the project was transformed into a popular musical/stand up comedy TV show, called Klub NLO. Klub NLO was broadcast for the first time on Channel 1 on May 24, 1996. and featured: Anton Radichev (also a participant in Orchestra without a name), Petar Popiordanov and Maria Sapundjieva. The authors of the sketches are Lyubomir Peevski, Vessel Tsankov, Dimitar Refanski, Valeri Kakachev, Victor Samuilov, Gancho Ganchev and others. Клуб НЛО е българско хумористично предаване, излъчвано от Канал 1 в периода 1996 – 2004 г. Началото си води от 1981 г. от филма Оркестър без име. С него изгряват и четири звезди: Велко Кънев, Георги Мамалев, Павел Поппандов и Катерина Евро. Те основават естрадната група НЛО през 1983 г. и имат огромен успех. Тринадесет години по-късно, през 1996 г., те правят собствено телевизионно шоу, което наричат Клуб НЛО. Излъчено е за първи път по Канал 1 на БНТ на 24 май 1996 г. В него те канят и нови актьори: Антон Радичев (също участник в Оркестър без име), Петър Попйорданов и Мария Сапунджиева. Предаването се състои от скечове и песни, които предимно са пародии на злободневни събития. Автори на скечовете са Любомир Пеевски, Весел Цанков, Димитър Бежански, Валери Какачев, Виктор Самуилов, Ганчо Ганчев и други.

Now Playing: